Xây dựng hệ thống tư vấn tuyển sinh đại học tại trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

Building an University Entrance Consultant System at Danang University of Economics – the University of Danang

Tóm tắt:

Hiện nay, công tác tư vấn tuyển sinh đại học là vấn đề được xã hội rất quan tâm, nhất là đối với các thí sinh chuẩn bị thi đại học. Nhiệm vụ quan trọng nhất của tư vấn tuyển sinh là làm sao cho người học biết được thế mạnh của mình cũng như bản thân phù hợp với ngành học nào nhất. Mục tiêu của nghiên cứu này là xây dựng hệ thống tư tuyển sinh trực tuyến cho trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng với mong muốn hỗ trợ các thí sinh khám phá những thế mạnh của bản thân, từ đó tư vấn ngành học phù hợp với đặc trưng của mỗi người dựa trên kỹ thuật khai phá dữ liệu. Đồng thời, đây cũng là một kênh để cung cấp kịp thời các thông tin mới nhất liên quan đến công tác tuyển sinh đại học của trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.

Từ khóa: cây quyết định; tư vấn tuyển sinh; khai phá dữ liệu; phân cụm dữ liệu; chọn ngành

Abstract:

Nowadays, society is interested in choosing majors for university entrance examination, especially for candidates for university examination preparation. The most important task of consultant university entrance examination is to help the candidates aware of their strengths as well as which majors of study consistent with their capabilities. The objective of this study is to build an university entrance examination consultant system for Danang University of Economics with desire to support candidates to discover their own strengths and then suggest the major which is compatible with their ability and personality based on data mining technique. And at the same time, it is also a channel to provide the latest information related to university entrance examination of Da Nang University of Economics.

Keywords: decision tree; entrance consultant; data mining; data clustering; choosing major

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

STT Tiêu đề Tạp chí số Trang Ngày đăng