Tác động của truyền thông marketing xã hội: Góc nhìn từ lý thuyết marketing quan hệ

The effect of social marketing communications: A perspective from relationship marketing theory

Tóm tắt:

Bài báo này xem xét tác động của truyền thông marketing xã hội trên mạng xã hội tại 350.org (một NGO quốc tế về môi trường) đến hành vi bảo vệ môi trường của giới trẻ. Tác động ngắn hạn thể hiện qua hành vi gắn kết với các chiến dịch xã hội của tổ chức, giúp họ nhận thức được những giá trị/lợi ích. Tác động dài hạn thể hiện qua mối quan hệ bền chặt giữa thành viên và tổ chức, giúp họ thực hiện và duy trì hành vi tích cực. Một nghiên cứu đã được thực hiện bằng phương pháp điều tra trên 207 thành viên từng tham gia ít nhất một chương trình của tổ chức. Nhìn chung, 350.org đã thực hiện tốt chiến dịch truyền thông và tác động tích cực đến giới trẻ trong việc bảo vệ môi trường. Kết quả hoàn toàn ủng hộ việc sử dụng marketing quan hệ để đánh giá hiệu quả các chương trình marketing xã hội.

Từ khóa: Truyền thông marketing xã hội; mạng xã hội; hành vi gắn kết; marketing quan hệ; tổ chức phi chính phủ, môi trường.

Abstract:

This paper examines the effect of social marketing communications via social networks at 350.org (an international environmental non-government organization) to the youth’s pro-environmental behavior. The short-term effect is represented by the youth’s engagement in the organization’s social marketing campaigns in order to gain meaningful value. The long-term one is built on a close relationship between the organization and participants, which makes them perform and maintain positive behaviors. A study was conducted using survey method on a sample of 207 respondents who used to take part in at least a program of 350.org. Overall, 350.org’s communication campaigns were well executed, and they played an important role in youth’s behavior change with respect to environmental protection. The research findings also showed strong support for the proposed literature, i.e. using the theory of relationship marketing to evaluate effectiveness/effect of social marketing programs.

Keywords: Social marketing communication; social network; customer engagement; relationship marketing; non-goverment organization, environment.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

STT Tiêu đề Tạp chí số Trang Ngày đăng
12 (03) - 201412030-09-14
21 (04) - 20133931-12-13