Ảnh hưởng của truyền miệng điện tử đến hình ảnh thương hiệu: nghiên cứu thực nghiệm tại thị trường Việt Nam

The affect of electronic word of mouth on brand image: An empirical study in Vietnamese market
Tác giả: TS. Võ Quang Trí,

Tóm tắt:

Nghiên cứu này hướng tới việc xác định ảnh hưởng của truyền miệng điện tử, tập trung vào ảnh hưởng của các thuộc tính eWOM (Độ tin cậy của nguồn tin, Đặc tính thông tin, Uy tín trang web) và đặc thù người dùng Internet Việt Nam (Kinh nghiệm Internet, Niềm tin thương hiệu) lên hình ảnh thương hiệu thông qua 258 người tiêu dùng trực tuyến trên 2 trang web nổi tiếng của Việt Nam. Kết quả nghiên cứu chỉ ra một số khác biệt trong ảnh hưởng của eWOM đến nhận thức thương hiệu của người Việt Nam so với các nghiên cứu trên thế giới. Các gợi ý quản trị giúp cho doanh nghiệp quản trị thương hiệu trong bối cảnh Internet ở Việt Nam hiện nay cũng được trinh bày trong bài viết này.

Từ khóa: Truyền miệng; Truyền miệng điện tử; Hình ảnh thương hiệu; Diễn đàn; Việt Nam

Abstract:

This study aims to determine the influence of electronic word of mouth on brand image, focus on the properties of electronic word of mouth (Credibility of the source, Characteristics of word of mouth information, Website’s reputation) and the characteristics of Internet users in Vietnam (Internet experience, Brand trust) through 258 online consumers on two famous sites of Vietnam. Research results indicate some differences in the influence of electronic word of mouth (eWOM) on brand image, compared with the studies in the world. Some managerial implications on brand management in the Vietnamese market are also presented in this article this article

Keywords: Word-of-Mouth; Electronic Word-of-Mouth; Brand Image; Forum; Vietnam

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

STT Tiêu đề Tạp chí số Trang Ngày đăng
1
Tác giả: TS. Võ Quang Trí
3 (03) - 20158231-08-15
22 (04) - 20141931-12-14
32 (03) - 201413230-09-14