Ứng dụng mô hình nơ-ron nhân tạo và hồi quy logistic trong đánh giá rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Applying neural network and logistic regression model to the credit risk evaluation of commercial banks in Da Nang

Tóm tắt:

Nghiên cứu này tập trung đánh giá rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại thông qua mô hình Nơ-ron nhân tạo (ANN) và hồi quy Logistic (LRM). Nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu dựa trên hồ sơ tín dụng của 84 doanh nghiệp tại một số chi nhánh ngân hàng tại Đà Nẵng (BIDV, Viettinbank, Agribank) trong năm 2013. Kết quả nghiên cứu cho thấy cả hai mô hình ANN và LRM đều có khả năng đánh giá rủi ro tín dụng tốt hơn so với các phương pháp truyền thống hiện đang được các ngân hàng sử dụng. Mô hình nơ-ron nhân tạo hiệu quả hơn mô hình hồi quy logistic trong việc đánh giá rủi ro tín dụng. Ngoài ra, các biến phi tài chính được đưa vào mô hình nghiên cứu sẽ giúp cải thiện đáng kể chất lượng đánh giá rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại các ngân hàng.

Từ khóa: Rủi ro tín dụng; ngân hàng; hồi quy Logistic; Nơ-ron nhân tạo; quy mô doanh nghiệp.

Abstract:

The aim of this research is to examine the efficiency of two credit risk modeling to evaluate the credit risk of commercial banks: Artificial neural network (ANN) and Logistic regression model (LRM). The sample is composed of 84 files of loans granted to commercial and industrial companies by some commercial banks (BIDV, Viettinbank, Agribank) in Da Nang city in the year of 2013. The results of this study indicate the efficiency of the neural network and logistic regression models, which are better than the traditional approaches to credit risk evaluation of the commercial banks. We also show that the ANN is better than the LRM in the credit risk evaluation. In addition, the introduction of non-financial variables significantly improves the prediction quality both in the Logistic regression model and Artificial neural network.

Keywords: Credit risk; bank; Logistic Regression; Neural Network; firm size.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

STT Tiêu đề Tạp chí số Trang Ngày đăng