Nghiên cứu thực trạng triển khai phương pháp mô phỏng trong đào tạo ngành Quản trị kinh doanh tại Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Đà Nẵng

Current state of employing simulation method in business administration education at University Of Economics - University Of Danang
Tác giả: ThS. Bùi Trung Hiệp,

Tóm tắt:

Phương pháp mô phỏng (PPMP) trong đào tạo ngành QTKD thực tế đang đóng vai trò ngày càng quan trọng để hỗ trợ việc ra quyết định quản trị cũng như trong đào tạo và phát triển tư duy phân tích mang tính thực tiễn cao cho học viên. Bài báo này làm rõ ưu điểm của việc triển khai PPMP trong đào tạo ngành QTKD so với phương pháp giảng dạy truyền thống, đồng thời tìm ra thực trạng ứng dụng PPMP hiện nay tại Khoa QTKD trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN, từ đó đề xuất các phương án triển khai PPMP phù hợp. Kết quả nghiên cứu là tiền đề mở ra các nghiên cứu chuyên sâu hơn về việc triển khai ứng dụng mô phỏng cho từng môn học cụ thể trong chương trình đào tạo ngành QTKD, là cơ sở để đưa ra những quyết định đầu tư, trang bị cơ sở vật chất cho trường Đại học Kinh tế

Từ khóa: Phương pháp mô phỏng; đào tạo; ngành quản trị kinh doanh; ứng dụng mô phỏng; trường Đại học Kinh tế-Đại học Đà Nẵng;

Abstract:

Simulation method (SM) in Business Administration (BA) education play an increasingly important role in support decision making in governance as well as training and developing practical thinking for students. This paper clarifies the advantages of deploying SM in BA educating compared to traditional teaching methods, and finds out the current state of SM application at BA department, Danang University of Economics (DUE), which leads to proposal of plans to deploy appropriate SM. Results of the study is the premise which will open more in-depth study on the application of SM for each cources in BA program, the basis for making investment decisions and preparation of educational instuments for the DUE fitting SM, and the standard for BA department, DUE, to have appropriate policies in adapting a more efficient education

Keywords: Simulation method; education; business administration; simulation application; Danang University of Economics;

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

STT Tiêu đề Tạp chí số Trang Ngày đăng
12 (01) - 20142930-05-14