Năng lực cạnh tranh động- cách tiếp cận mới để phát triển bền vững

Dynamic Capabilities- New approach to Sustainable Development

Tóm tắt:

Trong bối cảnh kinh tế thế giới đang hội nhập toàn cầu, sự cạnh tranh không còn gói gọn trong phạm vi quốc gia mà nó vượt ra biên giới quốc tế. Các doanh nghiệp đang đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt chưa từng có. Một trong những nhân tố hàng đầu quyết định sự thành bại của doanh nghiệp chính là năng lực cạnh tranh. Vì thế yêu cầu cấp bách đối với các doanh nghiệp là phải phát hiện ra các nguồn lực tạo ra lợi thế cạnh tranh rồi từ đó duy trì và phát triển nhằm đảm bảo lợi thế cạnh tranh bền vững. Bài báo tập trung vào nghiên cứu năng lực cạnh tranh động. Trên cơ sở nghiên cứu thực nghiệm tại công ty cổ phần thép Thái Bình Dương, bài báo gợi mở những hàm ý về mặt lý thuyết và thực tế cho các nhà quản lý trong việc nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Từ khóa: Năng lực động; Lợi thế cạnh tranh; nghiên cứu thực nghiệm; nguồn lực; Vietnam

Abstract:

In the context of the globally integrated economy, the competition is not only encapsulated within the country but beyond the international border. Enterprises are confronted with the fierce competition ever. One of the primary factors determining the success or failure of the enterprise is its competitiveness. Hence enterprises urge to discover the resources to create competitive advantage and thereby maintain and develop in order to ensure sustainable competitive advantage in the future before rapidly changes of the market. This paper focuses on competitive research activities. On the basis of empirical research in corporation Pacific steel, the paper suggests theoretical and practical implications for managers to improve the competitiveness of enterprises.

Keywords: Dynamic Capabilities; Competitive advantage; Empirical study; Resources; Vietnam

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

STT Tiêu đề Tạp chí số Trang Ngày đăng
13 (03) - 20155731-08-15