Nghiên cứu thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán tại các bệnh viện công

Research on the current application of information technology in public hospitals

Tóm tắt:

Trong điều kiện thực hiện cơ chế tự chủ tài chính và yêu cầu nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ y tế, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nói chung, công tác kế toán nói riêng tại các bệnh viện công là yêu cầu tất yếu. Nghiên cứu này thực hiện khảo sát 125 bệnh viện công trên phạm vi cả nước nhằm đánh giá thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin hiện nay trong công tác kế toán tại các bệnh viện công, Kết quả khảo sát cho thấy, hầu hết các bệnh viện công đã sử dụng phần mềm kế toán nhưng hệ thống kế toán chưa thật sự đáp ứng tốt yêu cầu về thông tin cho quản lý. Để nâng cao hiệu quả của công tác kế toán, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, các bệnh viện cần triển khai ứng dụng Giải pháp quản lý tổng thể bệnh viện.

Từ khóa: bệnh viện công; công nghệ thông tin; kế toán; thực trạng; quản lý tổng thể.

Abstract:

In term of the implementation of financial autonomy and improving the quality of health services, the application of information technology for management is indispensable requirement. This study conducted a survey of 125 public hospitals nationwide to assess the application level of information technology in accounting in public hospitals. The results show that most public hospitals have used accounting softwares but these accounting systems have not satisfied the requirement of managerial information. In order to enhance the effectiveness of accounting activities that contributes to organizational performance, public hospitals should apply the Integrated Management Solution.

Keywords: public hospital; information technology; accounting; situation; Integrated Management.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

STT Tiêu đề Tạp chí số Trang Ngày đăng