Khuôn khổ phân tích kinh tế cho chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu

A framework for economic analysis of adaptation strategies to climate change

Tóm tắt:

Đánh giá tác động biến đổi khí hậu đòi hỏi đòi hỏi sự hiểu biết các quá trình tự nhiên và kinh tế - xã hội, và tiếp cận tích hợp bao gồm phân tích vĩ mô và phân tích vi mô. Bài viết giới thiệu khuôn khổ phân tích kinh tế cho chiến lược thích ứng biến đổi khí hậu. Trong khi mô hình cân bằng tổng quát (CGE) cho phép phân tích ảnh hưởng các tác động biến đổi khí hậu và chính sách kinh tế lên nền kinh tế, phân tích kinh tế đánh giá chiến lược thích cho các khu vực và lĩnh vực chịu tổn thương do biến đổi khí hậu. Chiến lược thích ứng biến đổi khí hậu không chỉ góp phần thúc đẩy nhận thức cộng đồng trong việc chủ động đối phó tác động tiêu cực biến đổi khí hậu, mà còn chuyển đổi những thách thức này thành cơ hội kinh doanh mới.

Từ khóa: biến đổi khí hậu; chiến lược thích ứng; CGE; phân tích kinh tế; tiếp cận tích hợp

Abstract:

Global climate change is one of the serious challenges that people face in the 21st century. Impact evaluation of climate change requires an understanding of natural and socio-economic processes, and an integrated approach including macroeconomic and microeconomic analyses. This paper introduces a framework for economic analysis of adaptation strategies to climate change. While the computable general equilibrium (CGE) model considers impacts of climate change on the global economy, the economic analysis conducts adaptation strategies for sectors and regions under climate change vulnerability. The adaptation strategies not only enhance community cognition in adapting to negative impacts of climate change, but also transform these challenges into new business opportunities.

Keywords: climate change; adaptation strategies; CGE; economic analysis; integrated approach

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

STT Tiêu đề Tạp chí số Trang Ngày đăng
12 (02) - 2014931-07-14
21 (01) - 20136715-04-13