Ảnh hưởng của bất bình đẳng giới đến tăng trưởng kinh tế tại thành phố Đà Nẵng

The impacts of gender inequality on economic growth in Danang City

Tóm tắt:

Tại Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng, bình đẳng giới được quan tâm và thúc đẩy trong tám lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình, trong đó có hai lĩnh vực chính là giáo dục đào tạo và lao động. Mục tiêu của bài viết này nhằm phân tích thực trạng bất bình đẳng giới ở Đà Nẵng và ảnh hưởng của bất bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và lao động đến tăng trưởng kinh tế của thành phố. Qua đó đã cho thấy khi định kiến về giới dần được xóa bỏ và bình đẳng giới được thúc đẩy, phụ nữ đã trở thành nguồn nhân lực quan trọng trong quá trình tăng trưởng kinh tế của thành phố

Từ khóa: bất bình đẳng giới; tăng trưởng kinh tế; phụ nữ; giáo dục; thị trường lao động, Đà Nẵng

Abstract:

In Vietnam, particularly in Danang, gender equality is one of the city’s goals in the economic development process and promoted in eight fields of social and family life, of which there are two main fields of education and labor market. The aim of this paper is to analyse gender inequality in Danang city and the impacts of gender inequality in education and labor market on economic growth of the city. By this paper, it can be concluded that as gender equality had been promoted, women had a chance to prove their important role in economic growth of the Danang city.

Keywords: gender inequality; economic growth; women; education; labor market, Danang

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

STT Tiêu đề Tạp chí số Trang Ngày đăng