Phát huy vai trò của hiệp hội doanh nghiệp trong việc liên kết nâng cao hiệu quả kinh doanh các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Promoting The Role of Business Associations in Linkages to Improve Efficiency Business Small and Medium Enterprises in Kon Tum Province

Tóm tắt:

Doanh nghiệp có một vị trí đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế, là bộ phận chủ yếu tạo ra tổng sản phẩm trong nước (GDP). Nhưng ai có thể thực sự đại diện cho khu vực này trong một quá trình chuyển đổi kinh tế vẫn còn là một câu hỏi lớn. Bài viết nhằm khái quát những cơ sở lý luận về hiệp hội doanh nghiệp, thực tế hoạt động của hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Bài viết chủ yếu dựa trên các cuộc phỏng vấn, tập trung nhóm với một số tổ chức doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn để xác định những vấn đề chính nhằm đưa ra những nhóm giải pháp trong việc phát huy vai trò hiệp hội doanh nghiệp trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh.

Từ khóa: Hiệp hội; Hiệp hội doanh nghiệp; Liên kết; Doanh nghiệp vừa và nhỏ; Kon Tum

Abstract:

From the past until now, enterprises play an increasingly important role in the economy which have mainly made up Gross Domestic Production (GDP) of any country. However, it is a wonder who will represent for this section in economic development, still being a big question. Therefore, this study provided literature views of business associations and data of small and medium enterprises in recent years. Furthermore, the study focused on deeply interviews and group discussions with leaders of some enterprises to reveal main problems and to build the groups of solutions aiming to improve efficiency business small and medium enterprises in Kontum province.

Keywords: Association; Business association; Linkage; Small and medium enterprise; Kontum

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

STT Tiêu đề Tạp chí số Trang Ngày đăng