Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu lên việc sử dụng năng lượng ở cộng đồng ngư dân đầm phá Tam Giang- Cầu Hai

A study on the effects of climate change on the energy consumption of fishermen community at Tamgiang-Cauhai lagoon.

Tóm tắt:

Bài báo nhằm mục đích trình bày kết quả tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu (BĐKH) lên đời sống cộng đồng ngư dân đầm phá Tam Giang-Cầu Hai (TG-CH) tỉnh Thừa Thiên Huế. Nghiên cứu khảo sát các khía cạnh khác nhau nhằm xem xét đánh giá mức tiêu thụ năng lượng do ảnh hưởng của BĐKH lên ngư dân đầm phá TG-CH. Phần lớn cộng đồng ngư dân đánh giá và nhận định với tỷ lệ cao về những ảnh hưởng của BĐKH gây ra đối với sinh kế của họ thông qua áp lực tiêu thụ năng lượng. Trung bình mức ảnh hưởng tiêu cực của BĐKH liên quan đến áp lực gia tăng sử dụng năng lượng trong các hoạt động sinh kế của ngư dân với Mean=4,0722892 (SD=0,40674594). Ngoài ra, kết quả kiểm định nguyên nhân gia tăng áp lực tiêu thụ năng lượng liên quan đến biến quan sát “Gia tăng thời gian khai thác” cũng có ý nghĩa thống kê (p<0,05).

Từ khóa: Biến đổi khí hậu; ngư dân; Tam Giang- Cầu Hai; đầm phá; ảnh hưởng.

Abstract:

This paper aims to study the negative impacts of climate change on the life of fishermen community at Tamgiang-Cauhai lagoon- Thua Thien Hue province. The study examines the various aspects of energy consumption caused by the climate change on this fishermen community. It finds that the climate change has strongly affected their livelihoods through a high pressure on the energy comsumption. In addition, a significance of "Increase of exploitable frequency" on the high pressure of energy consumption has been tested.

Keywords: Climate change; fishermen; energy consumption; livehoods;Tamgiang-Cauhai lagoon

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

STT Tiêu đề Tạp chí số Trang Ngày đăng