HƯỚNG DẪN - QUY ĐỊNH

# Nội dung
01.Hướng dẫn chung (2013-01-21)
02.Hướng dẫn sử dụng hệ thống dành cho tác giả (2013-02-06)
03.Hướng dẫn sử dụng hệ thống dành cho phản biện (2013-02-05)
04.Hướng dẫn sử dụng Endnote (31-08-2014)
05.Chính sách dành cho tác giả
06.Mẫu trình bày bài báo
07.Mẫu nhận xét phản biện (2013-03-06)
08.Mẫu định dạng trích dẫn, tài liệu tham khảo với Endnote
09.Mẫu định dạng trích dẫn, tài liệu tham khảo với Mendeley